סיוון

הילולות הצדיקים
חודש סיוון

א' בסיוון- הילולת רבי שמעון ב"ר ישראל מנחם בארסקי צאצא אדמו"ר ז"ל מגדולי חסידי ברסלב ע"ה

ב' בסיוון- הילולת רבי חיים אליעזר ממונקאטש ב"ר צבי הירש ע"ה
הילולת רבי ישראל מויזניץ (מחבר ספר "אהבת ישראל") ב"ר ברוך ע"ה

ג' בסיוון- הילולת רבי יוסף אירגס ( מחבר ספר "שומר אמונים" הקדמון) ב"ר עמנואל ע"ה
הילולת רבי יעקב שמשון משפיטווקה ב"ר יצחק ע"ה

ה' בסיוון- הילולת רבי זאב וואלף מזיטומיר (מחבר ספר "אור המאיר") ע"ה

ו' בסיוון- הילולת דוד המלך ישראל ע"ה
הילולת אור שבעת הימים מורנו ורבנו רבי ישראל בעל שם טוב ב"ר אליעזר ע"ה
הילולת רבי אברהם מרדכי מגור ב"ר אריה לייב ע"ה

ט' בסיוון- הילולת רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב ב"ר יששכר בעריש ע"ה
הילולת רבי יעקב חיים סופר (מחבר ספר "כף החיים" ) ב"ר יצחק ברוך ע"ה

יג' בסיוון- הילולת רבי יעקב מוצפי ע"ה

יד' בסיוון- הילולת רבי חיים מוואלוז'ן (מחבר ספר "נפש החיים" ) ב"ר יצחק ע"ה

טו' בסיוון- הילולת יהודה בן יעקב אבינו ע"ה

טז' בסיוון- הילולת חכם ששון לוי ע"ה

יז' בסיוון- הילולת רבי אהרן מקרלין ("בית אהרן") ב"ר אשר ע"ה

יח' בסיוון- הילולת רבי ירוחם הלוי לייבוביץ ממיר ב"ר אברהם ע"ה

כה' בסיוון- הילולת רבן שמעון בן גמליאל ע"ה
הילולת רבי חנניה סגן הכהנים ע"ה
הילולת רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול ע"ה

כו' בסיוון- הילולת התנא רבי יונתן בן עוזיאל ע"ה
הילולת התנא רבי יוסי בן קיסמא ע"ה

כז' בסיוון- הילולת רבי חנניא בן תרדיון ע"ה

ל' בסיוון- הילולת רבי שלמה קלוגר מבראדי ב"ר יהודה אהרן ע"ה

Categories:

Not Found

Apologies, but no results were found for the requested archive. Perhaps searching will help find a related post.

X