אדר

הילולות הצדיקים
חודש אדר

א' באדר- הילולת רבי אברהם אבן עזרא ע"ה
הילולת רבי עזריה פיג'ו מוונציה ("בינה לעיתים")ב"ר אפרים ע"ה
הילולת רבי עמנואל חי ריקי ב"ר אברהם הי"ד
הילולת מארי אהרן הכהן ע"ה

ב' באדר- הילולת רבי מאיר פאפרש ב"ר יהודה לייב ע"ה
הילולת רבי יום טוב אלגזי ב"ר ישראל יעקב ע"ה
הילולת רבי ישראל יעקב מגור ב"ר אברהם מרדכי ע"ה

ג' באדר- הילולת רבי מרדכי יפה מפוזן ("הלבושים")ב"ר אברהם ע"ה
הילולת מארי אהרן ב"שר חיים שרעבי ע"ה

ה' באדר- הילולת רבי זאבוולף ב"ר נפתלי צבי מאוסטרא
הילולת מארי סעדיה בן אור(דוראני)תלמיד מורנו רבי חיים סינואני ע"ה

ז' באדר- הילולת רעיא מהימנא משה רבנו בן עמרם ע"ה
הילולת רבי נתם ב"ר יוסף מירושלים- מחסידי ברסלב ע"ה

ט' באדר- הילולת רבי יהודה ב"ר שמואל החסיד ע"ה

י' באדר- הילולת רבי יוסף ברוך ב"ר קלונימוס קלמן הלוי עפשטיין ע"ה
הילולת רבי יחיא אדהאן ע"ה

יא' באדר- הילולת רבי חיים יוסף דוד אזולאי (החיד"א) בן רבי רפאל יצחק זרחיה ע"ה
הילולת רבי אברהם בורנשטיין ב"ר זאב נחום מסוכוטש'וב (אבני נזר)ע"ה
הילולת רבי אברהם ב"ר יעקב אבוחצירה ע"ה
הילולת רבי יצחק אייזק יוסף סופר מתלמידי מוהרנ"ת ע"ה
הילולת רבי צבי אריה ב"ר אהרן מברסלב ע"ה
הילולת הגאון רבי יוסף רטזן מדווינסק (הרוגאצו'בער)ע"ה

יב' באדר- הילולת רבי ברוך בארדיטשובר מחסידי ברסלב ע"ה

יג' באדר- מורנו ורבנו הגאון האמיתי שר התורה
רבי נחמן גולדישטיין אב"ד טשערין ב"ר הירש לייב תלמיד מוהרנ"ת ע"ה
הילולת רבי משה יהושע בזשיליאנסקי המכונה אלטר טעפליקר ב"ר אשר זעליג ע"ה (מחבר ספר משיבת והשתפכות הנפש)מחסידי ברסלב
הילולת רבי משה פיינטיין ב"ר דוד ע"ה

יד' באדר- הילולת רבי יצחק שטרנהרץ בן מוהרנ"ת ע"ה

טו' באדר- הילולת רבי אברהם שמחה ב"ר ישראל הורביץ מברנוב ע"ה
הילולת רבי צבי קאיידינובר (מחבר ספר "קו הישר") ב"ר שמואל ע"ה

יז' באדר- רבי שמעון ב"ר משה סופר מקראקא ע"ה
הילולת רבי יצחק מבויאן (מחבר ספר "פחד יצחק") ב"ר אברהם יעקב ע"ה

יח' באדר- הילולת רבי אלכסנדר זיסקינר (מחבר ספר "יסוד ושורש העבודה")מהורדנא ע"ה
הילולת רבי יחזקאל הלוי לוינשטיין ע"ה

יט' באדר- הילולת רבי יוסף חיים זוננפלד ב"ר אברהם שלמה ע"ה

כ' באדר- הילולת רבי יואל (מחבר ספר "בית חדש") ב"ר שמואל סירקיש ע"ה
הילולת רבי שלמה זלמן אוירבאך ב"ר חיים יהודה לייב ע"ה

כא' באדר- הילולת הרב הקדוש רבי אלימלך מליזאנסק "הנועם אלימלך" בן רבי אלעזר ליפמן ע"ה

כב' באדר- הילולת רבי אליהו מאיזמיר (מחבר ספר "שבט מוסר") ב"ר שלמה ע"ה
הילולת רבי ישראל משה ב"ר יוסף תבי דושנסקי ע"ה

כג' באדר- רבי יצחק מאיר מגור (מחבר ספר חידושי הרי"ם) ב"ר ישראל ע"ה

כה' באדר- הילולת רבי יצחק אבוחצירא (ה"בבא חאקי")ב"ר מסעוד ע"ה
הילולת רבי ישראל יעקב ב"ר אהרן פישר ע"ה כה' רבי גרשון מקיטוב (גיסו ותלמידו של הבעל שם טוב הק')ב"ר אפרים ע"ה

כו' באדר- הילולת רבי אליעזר ליפא מחמלניק ב"ר אלימלך מליזנסק ע"ה

כז' באדר- הילולת מורנו ורבנו צדיק יסוד עולם
מארי חיים ב"ר יחיא סינואני ע"ה
הילולת מארי חיים שלום (דוראני)ע"ה תלמידו של רבנו מארי חיים סינואני ע"ה
הילולת רבי יצחק אבוהב (מחבר ספר "מנורת המאור") ע"ה

כט' באדר- הילולת רבי שלמה מרדומסק ב"ר צבי ע"ה

X