כסלו

בעזרת ה'- הילולות הצדיקים לחודש כסלו.

הילולות הצדיקים
חודש כסלו

ב' בכסלו- הילולת רבי אהרן קוטלר מקלצק ב"ר שניאור זלמן ע"ה

ה' בכסלו- הילולת רבי שמואל אליעזר איידל'ס (המהרש"א)ב"ר יהודה ע"ה

לספר תולדות חייו לחץ כאן

ט' בכסלו- הילולת רבי דב בער מליובאוויטש (אדמו"ר האמצעי חב"ד) ב"ר שניאור זלמן ע"ה

הילולת רבי נתן טרוביצער מחסידי ברסלב צפת ע"ה לספר חייו לחץ כאן

י' בכסלו- הילולת רבי איסר זלמן מלצר ב"ר ברוך פרץ ע"ה

יב' בכסלו- הילולת רבי שלמה לוריא אשכנזי (מהרש"ל) ב"ר יחיאל ע"ה

יג' בכסלו- הילולת האמורא רבינא בריה דרב הונא ע"ה (מסדר תלמוד יחד עם רב אשי)

יד' בכסלו- הילולת ראובן בן יעקב ע"ה לספר לחץ כאן

הילולת רבי דוד אבוחצירא ב"ר מסעוד ע"ה לתמונות משפחת אבוחצירא לחץ כאן

הילולת רבי שמואל העשיל פרידמאן מחסידי ברסלב ע"ה לתולדות חייו לחץ כאן

טו' בכסלו- הילולת רבנו יהודה הנשיא ב"ר שמעון בן גמליאל ע"ה

הילולת רבי זאב מזיטומיר ע"ה

יז' בכסלו- הילולת רבי יוסף יוזל ("הסבא מנוברהדוק") ב"ר שלמה זלמן הורביץ ע"ה

יח' בכסלו- הילולת רבי אברהם בן הרמב"ם ע"ה

הילולת רבי ברוך ממעז'בוז' בן רבי יחיאל מיכל ע"ה

יט' בכסלו- הילולת רבי דב בער "המגיד ממזריטש" ב"ר אברהם ע"ה

הילולת רבי חי טייב ע"ה

כ' בכסלו- הילולת רבי ברוך ("אמרי ברוך") ב"ר מנחם מנדל מויז'ניץ ע"ה

הילולת רבי שמואל ב"ר יעקב מנמירוב מחסידי ברסלב ע"ה

לספר כל תולדות חסידי רבינו הקדוש לחץ כאן

כב' בכסלו- הילולת רבי אברהם אבוחצירא ע"ה

הילולת רבי שלום הכהן שבדרון ע"ה

הילולת מארי חיים כסאר ע"ה

הילולת מארי מנחם בן שלום חאצרי ע"ה

כה' בכסלו- הילולת ר' חיים חזקיה מדיני ("שדי חמד") ב"ר רפאל ע"ה
לספר תולדות חייו לחץ כאן

כז' בכסלו- הילולת רבי חיים מטשרנוביץ ("באר מים חיים")ב"ר שלמה ע"ה

הילולת רבי אברהם יצחר קאהן (אדמו"ר מ'תולדות אהרן') ב"ר אהרן דוד ע"ה

כט' בכסלו- הילולת רבי אברהם ב"ר נחמן מטולטשין ע"ה לספר אנשי הצדיק לחץ כאן

זכות הצדיקים תגן עליכם וכל בני בתיכם אמן כן יהי רצון

X